Sidhuvudbild
Meny

Kvarteret Ubbo

KV. UBBOS HISTORIA

Kvarteret ligger längs östra sidan av Uppsalaåsens rygg men marken är kraftigt kuperad med tydliga höjdskillnader mellan den västra och den östra sidan. I det s k Huzeliusprojektet antas det allra troligaste skälet till detta vara att området användes som grustäkt när domkyrkan skulle grundläggas på 1270-talet. Höjdskillnaderna gav vissa förutsättningar för bebyggelsen inom kvarteret och under lång tid bestod dagens kv. Ubbo av två kvarter. Dessa åtskildes av en väg i nord-sydlig riktning med ungefär samma sträckning som gränden bakom Akademihotellet har idag, från Övre Slottsgatan till Åsgränd.

Historik studentkåren

Uppsala studentkår anskaffade delar av kvarteret Ubbo i slutet av 1870-talet för att där uppföra hus för sin verksamhet.

Nyårsafton 1929 utfärdades ett "Gåvobrev".
"Undertecknad överlämnar härmed som gåva till Uppsala Studentkår min ägande fastighet N:o 6 i kvarteret Ubbo här i staden att tillträdas efter min bortgång. Skatter och onera betalas intill nämnda tidpunkt av mig. Hilda Annerstedt"

Hilda var änka efter äktenskapet med Claes Annerstedt som avled 1927. Hilda avled 1933. Detta var ett tillägg till parets testamente som Hilda bekräftat efter sin mans död.

Den första byggnationen som realiserades var studentbostadshuset Gubbhyllan på Övre Slottsgatan som stod färdigt 1930. Denna byggnad är nu anpassad för Akademihotellet som främst hyr ut till personer med koppling till universitetet. 1955 anordnades en arkitekttävling för utformning av lokaler för studentkåren samt en administrationsbyggnad för universitetet. Tävlingen vanns av arkitekterna Erik och Tore Ahlsén som senare fick i uppdrag att rita en mindre del av projektet, en byggnad för studentkårens administration som stod färdig 1968.

Clasonska gården

Clasonska gården är resultatet av en lång och brokig byggnadshistoria. Ursprungligen uppfördes här ett hus åt landshövdingens kansli efter ritningar av Olof Rudbeck d.ä. 1698–99. Men efter att kansliet flyttat till det nyrenove-rade slottet vid mitten av 1700-talet fick byggnaden funktionen som posthus med bostad åt postinspektören. Vid tiden för inflyttningen var dock huset i så dåligt skick att det måste rivas och byggas upp på nytt. Den ursprungliga envåningsbyggnaden fick nu två våningar och den stod färdig år 1762

Posten fanns kvar till 1873 och under denna tid företogs en mer omfattande renovering år 1835 vid vilken vissa mer omfattande yttre förändringar genomfördes. Men det var i samband med att en ny ägare tillträdde på 1870-talet som byggnaden fick sitt nuvarande utseende. Då höjdes andra våningen och en tredje vindsvåning lades till. De två tidigare entréerna från Övre Slottsgatan togs bort och planlösningen på bottenvåningen gjordes om. Därefter har ytterligare ombyggnader genomförts men utan att exteriören förändrats. Huset ägs sedan 1965 av Uppsala universitet

Roterande klot

DSCN56862.jpg

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson Foto B Nordenman

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.