Sidhuvudbild
Meny

Äldreombudsmannen

Granskning av framtidens äldreomsorg https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2021/granskning-av-framtidens-aldreomsorg/
PDF, 20 MB |

Sammanfattning
Utifrån genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att äldrenämnden inte helt säkerställt att arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt i allt väsentligt med tillräcklig intern kontroll.

Bedömningen är baserad på ett antal revisionsfrågor och i granskningen har vi konstaterat att det finns flertalet planeringsdokument som beskriver förutsättningar, utmaningar och perspektiv och som visar nämndens planering några år framåt men att det inte finns något planeringsdokument som har en tydlig planering längre än tio år.

Vidare konstaterar vi att de styrande och stödjande dokumenten som vi tagit del av ger sammantaget en bild över strategierna avseende utbud av äldreomsorg. Det finns däremot inte en sammanhållen strategi som beskriver det planerade utbudet av äldreomsorgen i kommunen
.
Vidare saknas
- det scenarion gällande utvecklingen av behovet inom särskilt boende som tar hänsyn till historiska trender.
- Inom hemtjänst saknas uppskattningar av framtida volymer av både hemtjänsttagare och hemtjänsttimmar. - Konsekvenserna utifrån personalperspektivet saknas i kommunens nuvarande beslutsunderlag.

Publicerad:
17 november 2021
Organisation:
Äldrenämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ingår i:
Revisionsrapporter och skrivelser 2021
• inriktningsmål 7*
Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet (Det skall väl gälla ALLA invånare)

Äldreombusmannen meddelar: Jag har inte tagit del av utvärderingen av äldreambassadörerna. Jag kan höra mig för.

Äldreombudsmannens årsrapport
https://www.uppsala.se/contentassets/84bbd4f7cbb54e1d885a049f2e9967b0/_-aln-2022-00045-1-aldreombudsmannens-arsrapport-2021-1316482_72_1.pdf
Syftet med årsrapporten är att beskriva vad äldreombudsmannen uppmärksammat i kontakten med äldre Uppsalabor och i arbeten på strategisk nivå där äldreombudsmannen varit delaktig. Årsrapporten bygger på kontakter som äldreombudsmannen haft under 2021 med verksamheter, övriga förvaltningar, föreningar och enskilda. Rapporten gör inte anspråk på att vara vetenskaplig eller ge en heltäckande bild av äldre personers levnadsvillkor i Uppsala.

Årsrapporten 2022

https://www.uppsala.se/contentassets/84bbd4f7cbb54e1d885a049f2e9967b0/aldreombudsmannens-arsrapport-2022.pdf

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/