Sidhuvudbild
Meny

Äldreombudsmannen

Granskning av framtidens äldreomsorg https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2021/granskning-av-framtidens-aldreomsorg/
PDF, 20 MB |

Sammanfattning
Utifrån genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att äldrenämnden inte helt säkerställt att arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt i allt väsentligt med tillräcklig intern kontroll.

Bedömningen är baserad på ett antal revisionsfrågor och i granskningen har vi konstaterat att det finns flertalet planeringsdokument som beskriver förutsättningar, utmaningar och perspektiv och som visar nämndens planering några år framåt men att det inte finns något planeringsdokument som har en tydlig planering längre än tio år.

Vidare konstaterar vi att de styrande och stödjande dokumenten som vi tagit del av ger sammantaget en bild över strategierna avseende utbud av äldreomsorg. Det finns däremot inte en sammanhållen strategi som beskriver det planerade utbudet av äldreomsorgen i kommunen
.
Vidare saknas
- det scenarion gällande utvecklingen av behovet inom särskilt boende som tar hänsyn till historiska trender.
- Inom hemtjänst saknas uppskattningar av framtida volymer av både hemtjänsttagare och hemtjänsttimmar. - Konsekvenserna utifrån personalperspektivet saknas i kommunens nuvarande beslutsunderlag.

Publicerad:
17 november 2021
Organisation:
Äldrenämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ingår i:
Revisionsrapporter och skrivelser 2021
• inriktningsmål 7*
Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet (Det skall väl gälla ALLA invånare)

Äldreombusmannen meddelar: Jag har inte tagit del av utvärderingen av äldreambassadörerna. Jag kan höra mig för.

Äldreombudsmannens årsrapport
https://www.uppsala.se/contentassets/84bbd4f7cbb54e1d885a049f2e9967b0/_-aln-2022-00045-1-aldreombudsmannens-arsrapport-2021-1316482_72_1.pdf
Syftet med årsrapporten är att beskriva vad äldreombudsmannen uppmärksammat i kontakten med äldre Uppsalabor och i arbeten på strategisk nivå där äldreombudsmannen varit delaktig. Årsrapporten bygger på kontakter som äldreombudsmannen haft under 2021 med verksamheter, övriga förvaltningar, föreningar och enskilda. Rapporten gör inte anspråk på att vara vetenskaplig eller ge en heltäckande bild av äldre personers levnadsvillkor i Uppsala.

Årsrapporten 2022

https://www.uppsala.se/contentassets/84bbd4f7cbb54e1d885a049f2e9967b0/aldreombudsmannens-arsrapport-2022.pdf

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag