Sidhuvudbild
Meny

Nobelveckan har börjat

Katalin Karikó och Drew Weissman har fått årets första Nobelpris

ÅRETS PRISTAGARE
• Katalin Karikó föddes 1955 i Szolnok i Ungern och doktorerade vid Szegeds universitet 1982. Hon har tidigare varit vice president och senior vice president vid Biontech rna pharmaceuticals, och är sedan 2021 professor vid Szegeds universitet och adjungerad professor vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania.

• Drew Weissman föddes 1959 i Lexington, Massachusetts, USA. Han tog examen vid Boston University 1987 och inledde 1997 forskning vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania. Där är han i dag Roberts Family Professor i vaccinforskning och föreståndare för the Penn Institute for RNA Innovations.

Källa: nobelprize.org

Battery 2030+

1,5 miljard kronor till batteriforskning

EU kommer med en satsning på över en och en halv miljard kronor för forskning på batterier, som koordineras från Uppsala universitet. Satsningen Battery 2030+ har pågått i tre år och går nu vidare i nästa steg. Syftet är att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av batterier som är miljömässigt och livstidsmässigt uthålliga, säkra och effektiva.

Internationella Gitarrfestivalen

Gitarrfestivalen blev ett bejublat evenemang!

TACK Klaus Pontvik och Stefan Löfvenius!

Uppsnack

Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Det händer spännande saker i Uppsala kommun. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på balansen mellan god livskvalitet och smart utveckling är under framväxt. Där vi låter människors drömmar och behov styra vad vi utvecklar i stället för tvärtom. Tillsammans utvecklar vi Uppsala kommun för att du och kommande generationer ska trivas.

Riktlinje för medborgardialog från november 2017

Där finns Delaktighetstrappan och annat som återfinns i Uppsnack

Medborgardialog som en integrerad del i styrningen
Vi ser invånarnas engagemang som en tillgång när vi ska forma framtidens Uppsala. Ett aktivt arbete med medborgardialog behövs för att öka delaktigheten i utvecklingen av vår kommun. Medborgardialogen ska vända sig till alla som bor, verkar eller vistas i Uppsala. Medborgardialog ska alltid övervägas i samband med startfasen av ett uppdrag som direkt berör de som bor och verkar här. Medborgardialog ska vara integrerad i beslutsprocessen.

Bygg i tid

Nu finns Nationellt Ledtidsindex.

Gävle, Kalmar och Trosa snabbast
Trosa och Kalmar vinnare i kategori små och mellanstora kommuner
Gävle i stora kommuner - arbetar proffsigt
Lund får hedersomnämnade - stor kommun, bra rutiner i de olika delmomenten

Lär av varandra, tag kontakt,

Förbättring - en gemensam ärendehanteringsmodell för alla kommuner

Stockholms handelskammare var arrangör

Åldersvänlig stad

Det som är bra för äldre är bra för alla!

Åldersvänliga Norge

I Norge finns det sedan 2016 ett nationellt center för åldersvänliga frågor. Anne Berit Rafoss är projektledare för centret berättar att strategin handlar om att få äldre aktiva och involverade, inte om omsorgspolitik.

Alla departement är involverade i arbete eftersom åldersfrågor berörs inom alla frågor och sektorer i samhället.

Målen är att på övergripande nivå skapa åldersvänliga kommuner, lokala samfund, organisationer och verksamheter.

För individer är målen att de kan bidra och delta i samhället efter deras egna önskemål och förutsättningar.

Till 2040 beräknas ca 40% av befolkningen i många norska kommuner vara över 70 år. För att samhället ska fungera så krävs det att vi aktivt planerar och jobbar med frågorna.

Vi måste lära oss att bli ett samhälle igen konstaterar Anne Berit Rafoss. Det är varken offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle eller de enskilda medborgarna som kan ”lösa” frågan.

Åldersvänligheten behöver bäras av alla människor överallt – oavsett epitet och roller betonar Kenny Jansson, samordnare för äldrevänlig kommun i Uppsala

Åldersvänliga Göteborg i riksdagen

Allt fler av Sveriges kommuner har påbörjat arbetet med att ställa om till åldersvänliga städer och samhällen, ett arbete som involverar hela samhället.

Genom att ta steget och arbeta tillsammans nationellt kan vi skapa fantastiska förutsättningar och frigöra resurser för allt som behöver hända lokalt och regionalt där vi bor, leker, växer, utvecklas och åldras, säger Emma Matsson.

Det var en entusiastisk stämning på seminariet och vi kände att äldrefrågorna är engagerande för alla, både i kommunerna och nationellt. Både forskare och riksdagsledamöter som var med har hört av sig efter att vi kommit hem. Det finns ett stort intresse för att hålla i gång dialogen om hur vi ska arbeta framåt, över både kommungränserna, regionerna och nationellt, för ett åldersvänligt Sverige, säger Sofia Tillman.

Det handlar om allt från hur vi planerar, bygger och utvecklar bostäder, transporter och möjlighet att ta sig ut och fram, stadsmiljö och hälsofrämjande utemiljöer, social inkludering och utbyten mellan generationer, samhällsstöd och service, information och kommunikation, arbetsliv och möjlighet till frivilliginsatser, folkhälsa och möjlighet till vård och omsorg.”

Så här arbetar Göteborg

Göteborg ska vara en bra plats att åldras på. Befolkningen blir allt äldre och med en inkluderande och tillgänglig miljö kan fler invånare vara självständiga och ha ett gott liv

Hur staden kommunicerar och informerar är av stor vikt för att seniorer ska kunna ta del av stadens tjänster, hålla sig uppdaterade och vara självständiga.

Brister i tillgängligheten kan ge upphov till att individer blir socialt exkluderade, inte nås av samhällsviktig information och försvårar det demokratiska deltagandet. Fokusområdet belyser seniorers behov av att förstå var de kan hitta information om stadens tjänster men också upplevelsen att det är lätt att kommunicera med staden.

Staden har en nyckelroll i att alla invånare ska kunna nås och ta del av pålitlig och relevant information. Det är av betydelse att öka kunskapen om målgruppens mångfacetterade språkbehov och rättigheter såsom information på nationella minoriteters språk och tillgång till muntlig information.

Staden behöver arbeta normmedvetet med bildspråk för att inte cementera vem som är en äldre person. Seniorer själva är en viktig kunskapskälla i att utveckla tillgänglig kommunikation och att sprida information inom sina sociala nätverk.

Det är viktigt att stadens tjänstepersoner har uppdaterade kunskaper om åldersrelaterade sjukdomar såsom demens, nationella minoriteters rättigheter, kulturell kompetens och använder ett normmedvetet arbetssätt i syfte att kvalitetssäkra stadens tjänster och service samt ett bra bemötande.

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland mobilitet.

Mobilitet är ett av de tre viktigaste fokusområdena för seniorer. Det handlar om individers möjligheter att förflytta sig i staden

Hur vi som människor rör oss påverkar hälsa, livskvalitet och självständighet. Betydelsen av att tillgodose möjligheterna till rörelse ökar förutsättningarna för att bibehålla sin mobilitet, rörelseförmåga och hälsa såväl som att vara socialt delaktig.

Det påverkar också en persons möjlighet att kunna ta del av samhällslivet, till exempel som kultur, service och hälso- och vårdtjänster samt att kunna bidra i samhället.

Att varje enskild person själv kan välja när de vill ta sig runt till fots, med cykel, rollator, rullstol eller kollektivtrafik ökar hälsan
.

Så arbetar staden
Samlad information, lätt att hitta

Helsingborg

Inspireras av deras hemsida. Strukturerad, informativ, lätt att hitta det man söker

Byggnader

När man går genom Uppsala möter man många vackra och intressanta byggnader. De väcker frågor om byggnaden och vad den använts till, vem har bott och verkat här, vem var arkitekten? Vad används den till idag och vem äger och förvaltar byggnaden?

Tanken med min hemsida är att du skall få svar på några av de frågorna. Blir du nyfiken och vill veta mer är tanken att mina vandringar, presentationer, berättelser skall ge ytterligare information.

Vad finns under våra fötter?

Uppsala erbjuder varje år nya resultat från arkeologiska utgrävningar. De nyss avslutade grävningarna på Stora torget har gett nya rön motsvarande de som gjordes på västra sidan om Fyrisån - medeltida hantverkskvarter. Mer från Arkeologibloggen

När man går genom universitetsparken är det inte lätt att inse hur många byggnader, hur många hundra år av historia som ligger lagrade under markytan. En gata, Rundelsgränd, som mynnar mot parken på norra sidan ger en hint om att det har funnits en rundel här, en rundel som hörde till en borg. Tittar man på den här ritningen framgår att Rundels gränd tidigare gått genom parken. Och rundeln var det norra tornet på Ärkebiskopsborgen

1700-tal i en korsning - Rundelsgränd / S:t Johannesgatan

Arkeologerna har undersökt den norra delen av Rundelsgränd och gjort stora fynd där och längs S:t Johannesgatan. "De bevarade kulturlagren visade sig vara oväntat tjocka. Först när vi kommit ner på ett djup av dryga två och en halv meter hittade vi en nivå som var helt opåverkad av människor"..

Andra befästningar - gör en rundtur

.Ärkebiskopen säkrade de andra infartsvägarna till Uppsala - som på den tiden var vattenvägar. Almare Staket hörde till de viktigaste och den förstördes. De andra är Biskopstuna och Biskops Arnös historia samt Aktuellt Biskops Arnö

Biskopstuna

Under de senaste åren har arkeologiska utgrävningar gjorts där av professionella arkeologer och amatörer. Borgen som en gång var en av Sveriges mäktigaste byggdes redan under 1200-talets slut av ärkebiskopen i Uppsala som då ägde gården Tuna

Arkeologerna och Österåker berättar här om resultat och planer för Biskopstuna!

Nyfiken på allt det som finns?

Här presenterar jag ett axplock av det som finns - klicka på länken så får du mer information.

Som du säkert förstår finns det ett otal av byggnader, personer, upptäckter och intressanta "saker" i det härliga Uppsala och dess omnejd

https://www.botan.uu.se/skola-och-forskola/linne-online/

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Årets hedersupplänning

Årets hedersupplänning är Ulf Landegren

2023 års utmärkelse tilldelas forskaren och entreprenören Ulf Landegren. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, har i sin forskning varit en pionjär inom utvecklingen av tekniker som varit av central betydelse för att studera genetisk variation och uttrycket av genernas produkter i form av proteiner. Hans banbrytande arbete har haft stort inflytande inom områden som cancerforskning, genetiska sjukdomar och infektionsdetektion.

Med sitt forskarteam har han byggt en svårslagen patentportfölj, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad framgångsrika företag. Han har varit en viktig mentor och inspirationskälla för många unga forskare och en förebild för att finna vägar för att forskningen ska leda till både samhällsnytta och utveckling av nya företag. Med sin starka lokala förankring har Ulf också betytt mycket för Uppsala universitet och Uppsala län.

Som vem som helst

Vernissage 29 september

Fotoutställningen Som vem som helst belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen.
Utställningen genomförs som en del av kampanjen Vi ❤ Rocktober som pågår under hela oktober på Skandia Fastigheters köpcentrum runt om i landet. Rocktober som firas globalt under oktober, är också känd som Down Syndrome Awareness Month och syftar, precis som namnet skvallrar om, till att öka allmänhetens medvetenhet om vad Downs syndrom är. Men också vad det inte är. Genom att öka förståelsen och kunskapsnivån bidrar Rocktober både till att förändra attityder och att bemöta fördomar.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Mariefred

Nytt konstverk i Mariefred.

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in