Sidhuvudbild
Meny

Kloster

I samband med Gustav Vasas reduktion infördes lagar som ledde till att klosterlivet i Sverige dog ut. Klostren fick inte ta emot nya noviser och nunnorna och munkarna uppmanades att flytta.

Vreta kloster stängdes 1582, det var ett av de sista. Vadstena kloster fick verka längre - fram till år 1595, alltså nära sjuttio år efter reformationen 1527.

Nunneklostren fanns kvar längre än munkklostren. Nunnorna levde längre än männen, de hade också svårare att finna en ny försörjning.

Kloster var sedan förbjudna från 1595. Ett ovillkorligt klosterförbud gällde fram till 1951. Genom religionsfrihetslagen, som antogs av riksdagen på våren 1951, fick kloster inrättas med Kungl. Maj:ts tillstånd.

Genom beslut i riksdagen hösten 1976 ändrades religionsfrihetslagen så att klosterförbudet upphävdes.

Kloster och kommuniteter

Inom Svenska kyrkan finns kloster och kommuniteter av olika tradition. Deras aktivitet varierar, men flera anordnar med jämna mellanrum retreater, kurser och försäljning av olika slag

Kloster och kommuniteter – ett uttalande av Svenska kyrkans biskopar

Som biskopar i Svenska kyrkan uppmuntrar vi till öppenhet för kommuniteter, kloster och andra former av bönegemenskap.

Svenska kyrkans biskopar skrev den 20 oktober 2020 under detta dokument

Nuvarande kloster i Sverige

Idag finns det många kloster av ett flertal olika ordnar i vårt land.

I Östergötland finns förutom det benediktinska Heliga Hjärtas kloster på Omberg och det välkända birgittinerkloster i Vadstena. Den orden bär namnet Ordo Sanctissimi Salvatoris, Vår Allraheligaste Frälsares Orden, som den gjorde innan stängningen på 1500-talet.

Klostret i Uppsala

Mariero är Mariasystrarnas hus, ett litet kloster med bostäder för dem. Det ligger intill kyrkan.

Mariero har en väggrelief föreställande Jungfru Maria. Konstnären är Istvan Varga

Mariasystrarna, Missionssystrarna av Marias namn, deltar i församlingens olika verksamheter.

Alsike kloster

Alsike kloster

Franciskanerkonventet

Franciskankonventet från 1270-talet hör till Uppsalas äldsta historia. Området där det låg har grävts ut i omgångar och det finns rapporter som tydligt visar på hur området har sett ut. Murarna finns kvar under markytan.

I samband med nybyggnation i kvarteret, vid olika tillfällen, har tre olika byggfirmor – Gottfrid Lindgren, Anders Diös och AB Vägförbättringar - donerat den mark som tidigare tillhörde klostret till kommunen. En generös gest från dem som visar på att de tyckte konventet var viktigt.

Området gjordes i ordning så att man kunde se klostrets olika delar – genom stensättningar i marken. Murar byggdes upp och vackra klostergångar. En tavla fanns (dolt i grönska) som visade hur området med konventet sett ut. På området stod även en runsten.

Numera finns en omtyckt medeltida lekpark i området.

Franciskanerkonventet0012.jpg

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.