Sidhuvudbild
Meny

Kloster

I samband med Gustav Vasas reduktion infördes lagar som ledde till att klosterlivet i Sverige dog ut. Klostren fick inte ta emot nya noviser och nunnorna och munkarna uppmanades att flytta.

Vreta kloster stängdes 1582, det var ett av de sista. Vadstena kloster fick verka längre - fram till år 1595, alltså nära sjuttio år efter reformationen 1527.

Nunneklostren fanns kvar längre än munkklostren. Nunnorna levde längre än männen, de hade också svårare att finna en ny försörjning.

Kloster var sedan förbjudna från 1595. Ett ovillkorligt klosterförbud gällde fram till 1951. Genom religionsfrihetslagen, som antogs av riksdagen på våren 1951, fick kloster inrättas med Kungl. Maj:ts tillstånd.

Genom beslut i riksdagen hösten 1976 ändrades religionsfrihetslagen så att klosterförbudet upphävdes.

Kloster och kommuniteter

Inom Svenska kyrkan finns kloster och kommuniteter av olika tradition. Deras aktivitet varierar, men flera anordnar med jämna mellanrum retreater, kurser och försäljning av olika slag

Kloster och kommuniteter – ett uttalande av Svenska kyrkans biskopar

Som biskopar i Svenska kyrkan uppmuntrar vi till öppenhet för kommuniteter, kloster och andra former av bönegemenskap.

Svenska kyrkans biskopar skrev den 20 oktober 2020 under detta dokument

Nuvarande kloster i Sverige

Idag finns det många kloster av ett flertal olika ordnar i vårt land.

I Östergötland finns förutom det benediktinska Heliga Hjärtas kloster på Omberg och det välkända birgittinerkloster i Vadstena. Den orden bär namnet Ordo Sanctissimi Salvatoris, Vår Allraheligaste Frälsares Orden, som den gjorde innan stängningen på 1500-talet.

Klostret i Uppsala

Mariero är Mariasystrarnas hus, ett litet kloster med bostäder för dem. Det ligger intill kyrkan.

Mariero har en väggrelief föreställande Jungfru Maria. Konstnären är Istvan Varga

Mariasystrarna, Missionssystrarna av Marias namn, deltar i församlingens olika verksamheter.

Alsike kloster

Alsike kloster

Franciskanerkonventet

Franciskankonventet från 1270-talet hör till Uppsalas äldsta historia. Området där det låg har grävts ut i omgångar och det finns rapporter som tydligt visar på hur området har sett ut. Murarna finns kvar under markytan.

I samband med nybyggnation i kvarteret, vid olika tillfällen, har tre olika byggfirmor – Gottfrid Lindgren, Anders Diös och AB Vägförbättringar - donerat den mark som tidigare tillhörde klostret till kommunen. En generös gest från dem som visar på att de tyckte konventet var viktigt.

Området gjordes i ordning så att man kunde se klostrets olika delar – genom stensättningar i marken. Murar byggdes upp och vackra klostergångar. En tavla fanns (dolt i grönska) som visade hur området med konventet sett ut. På området stod även en runsten.

Numera finns en omtyckt medeltida lekpark i området.

Franciskanerkonventet0012.jpg

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag