Sidhuvudbild
Meny

Äldrenämnden

Äldrenämnden Uppsala
Vi ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de behöver. Vi ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende.

Vi deltar också i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för myndighetsutövning för personer över 65 år.

Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget, äldrenämnden

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023–2025.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.
I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll.

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av ett urval av granskningar genomförda under åren 2020-2021.

Syftet har varit att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

De bedömningar som lämnas utifrån respektive granskning framgår nedan:
Vi bedömer att kommunstyrelsen ej har vidtagit åtgärder med hänsyn
till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av
kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor.


Vi bedömer att kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av klimatanpassning i fysisk planering.

Vi bedömer att kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av strategisk kompetensförsörjning.

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av strategisk planering av el- och VA-försörjning.

Publicerad:
12 april 2023
Organisation:
Äldrenämnden
Gatu- och samhällsmiljönämnden
Plan- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Kommunrevisionen

Granskning av strategisk planering av el- och VA-försörjning (2021)
År 2021 genomfördes en granskning av kommunens strategiska planering av el- och VA-försörjning. Den sammanfattade bedömningen av granskningen var att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att arbetet med översiktsplaneringen hanterar el- och VA-försörjningen på ett tillfredsställande sätt.

De brister som framkom i granskningen var följande:
● Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun behandlar kraftledningar i stamnätet, men inte regionnätets utveckling, stationsförstärkningar eller anslutningar till stamnätet.

● Elnätet har nuvarande och prognostiserade effektbrister.

Svårigheter att prognostisera effektbehovet finns för tillfället då kommunen diskuterar olika elförsörjningsmetoder som ska användas vid t ex utbyggnad av spårväg.

Extern aktör uttrycker en risk att de inte kan leverera om inte beslut tas och kommuniceras tillräckligt tidigt.

Samarbetet mellan externa aktörer och kommunen anses vara komplicerat på grund av kommunens storlek, där olika funktioner inte samordnar sitt arbete.

● Avstämningar mellan tjänstepersoner vid kommun respektive bolag avseende den löpande VA-planeringen och projekthanteringen förekommer men är inte fullt ut formaliserade.

Internkontrollplan

https://www.uppsala.se/contentassets/e3da7967be5e496a8e3bb7e7e9c1fb12/aln-2023-00044-2-internkontrollplan-2023-och-analys-enligt-reglemente-2022---for-aldrenamnden-15.pdf

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/