Sidhuvudbild
Meny

Äldrenämnden

Äldrenämnden Uppsala
Vi ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de behöver. Vi ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende.

Vi deltar också i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för myndighetsutövning för personer över 65 år.

Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget, äldrenämnden

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023–2025.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.
I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll.

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av ett urval av granskningar genomförda under åren 2020-2021.

Syftet har varit att bedöma om granskade nämnder och kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

De bedömningar som lämnas utifrån respektive granskning framgår nedan:
Vi bedömer att kommunstyrelsen ej har vidtagit åtgärder med hänsyn
till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av
kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor.


Vi bedömer att kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av klimatanpassning i fysisk planering.

Vi bedömer att kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av strategisk kompetensförsörjning.

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av strategisk planering av el- och VA-försörjning.

Publicerad:
12 april 2023
Organisation:
Äldrenämnden
Gatu- och samhällsmiljönämnden
Plan- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Kommunrevisionen

Granskning av strategisk planering av el- och VA-försörjning (2021)
År 2021 genomfördes en granskning av kommunens strategiska planering av el- och VA-försörjning. Den sammanfattade bedömningen av granskningen var att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att arbetet med översiktsplaneringen hanterar el- och VA-försörjningen på ett tillfredsställande sätt.

De brister som framkom i granskningen var följande:
● Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun behandlar kraftledningar i stamnätet, men inte regionnätets utveckling, stationsförstärkningar eller anslutningar till stamnätet.

● Elnätet har nuvarande och prognostiserade effektbrister.

Svårigheter att prognostisera effektbehovet finns för tillfället då kommunen diskuterar olika elförsörjningsmetoder som ska användas vid t ex utbyggnad av spårväg.

Extern aktör uttrycker en risk att de inte kan leverera om inte beslut tas och kommuniceras tillräckligt tidigt.

Samarbetet mellan externa aktörer och kommunen anses vara komplicerat på grund av kommunens storlek, där olika funktioner inte samordnar sitt arbete.

● Avstämningar mellan tjänstepersoner vid kommun respektive bolag avseende den löpande VA-planeringen och projekthanteringen förekommer men är inte fullt ut formaliserade.

Internkontrollplan

https://www.uppsala.se/contentassets/e3da7967be5e496a8e3bb7e7e9c1fb12/aln-2023-00044-2-internkontrollplan-2023-och-analys-enligt-reglemente-2022---for-aldrenamnden-15.pdf

Stubbe.jpg

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag