Sidhuvudbild
Meny

Odinslund

Odinslund - Uppsalas hjärta och hjärna

Låt Odinslund bli den centrala platsen både för det levande och det historiska.
Låt Odinslund knyta an till allt det som finns runt omkring.

Uppsalas historiska kvarter är fyllda med historik, Uppsala slott, domkyrkan och universitetsbyggnaderna utgör de främsta symbolerna och uttrycken för centralmakten, domkyrkostaden och lärdomsstaden som är bärande i utpekandet av Uppsala stad som riksintresseområde för kulturmiljövården.

Miljön runt slottet och sambandet med universitet och domkyrkan med dess särpräglade karaktär ger mycket goda möjligheter att uppleva en samman-hållen miljö av världslig och kyrklig makt.

Välkommen

Välkommen att uppleva denna inspirerande miljö - och insupa allt av Sveriges historia som finns i Uppsala - välkommen att beställa en vandring.

Obelisken

Obelisken Foto B Nordenman I centrum finns obelisken, Karl XIV Johans hyllning till Gustav II Adolf. Vilken hederstitel fick han av Karl Johan? Obelisken var tänkt att användas till annat - återanvändning redan då. Och så var det något med en spatel som också återanvändes.

Obelisken omges av Helga Trefaldighetskyrkan, Dekanhuset och Ärkebiskopsgården.

Ärkebiskop Antje Jackelén bor där med sin man. Hur många år dröj-de det innan Sverige fick en kvinna på den posten?Nathan Söderblom står staty utanför Ärkebiskopsgården. Konstnären trodde - felaktigt - att staden velat hylla Nathan Söderblom tidigare. Av vilken anledning och vem är konstnären.

Stadsbiblioteket finns en skulptur av en författare som konstnären skapat och vid Katedralskolan står en person som var med vid Domkyrkans invigning. Vilka är de?

Uppsala universitet

Gustavianum-o-domkyrkan-2.jpg De gustavianska arvegodsen, Gustav II Adolfs donation, gav universitetet en nystart och nuvarande Gustavianum kunde byggas.

Donationen bidrar fortfarande till Uppsala universitets verksamhet.

Vidare finns Universitetsparken med sin stora variation av träd. De flesta har namnskyltar

Där fanns under den katolska perioden Ärkebiskopsborgen, en dold skatt som spelade en stor roll för Sturarna och Vasarna och som gett namn till Rundels-gränd. Där firade Gustav Vasa sin kröning 1528.

På resterna av borgen placerades Magnus De la Gardies och universalsnillet Olof Rudbecks satsning på Exercitierna och stallet fanns kvar tills universitetshuset skulle byggas.

Universitetshuset

Förhallen Universitetshuset Foto SFV Universitetshusets förhall med sina ljuskupoler och den stora aulan visar på det bästa i svensk 1800-talsarkitektur. I fonden finns ett pampigt ryttarporträtt av en av Sveriges kungar. Vem är det, vilket århundrade levde han?

Museum Gustavianum, med sin Anatomiska teater under kupolen och med sitt solur på taket, är den äldsta universi-tetsbyggnaden. Hela området nordost därom kan lätt inklu-deras i studenttemat.

Där finns studentnationer, Kungl. Vetenskaps-Societeten (Sveriges äldsta lärda akademi) med Schefferus bibliotek som anknyter till S:t Eriks torg, tidigare Oxtorget.Där ligger Kyrkans hus, Walmstedska gården, Saluhallen, Akademikvarnen numera Upplandsmuséet och det imponerande Konsistoriehuset med sina medeltida bodar. Miljön är känd från Fanny och Alexander, här finns även S:t Eriks källa.

Uppsala universitet 1477

Jacob Ulfson Foto Anders Damberg Domkyrkan är central och runt den på södra sidan står ärkebiskop Jacob Ulfsson staty, han var den som tillsammans med Sten Sture d ä såg till att Uppsala fick Nordena första universitet. Vilken stad fick universitet 1479?

Längs den tidigare bogårdsmuren låg domkapitelhuset Academia Carolina där Uppsala möte hölls 1593. Då beslutades att Sverige skulle lämna den katolska religionen och att UU skulle börja sin verksamhet igen.

Byggnaden bredvid är Skytteanum, en annan byggnad fylld med historik. Johan Skytte var Gustav II Adolfs lärare, inrättade den skytteanska professuren, världens äldsta i vältalighet och politik numera statskunskap. Li Bennich Björkman är första kvinnan på den posten.

Mot öster kommer Gillet, Genomfarten, Dombron över Fyrisån och på andra sidan ligger Gamla torget och Teater Oeconomicum. Fyris torg som fortfarande har torgförsäljning och nästa bro som heter Nybron är en del i länken Stora torget-Drottninggatan upp till Carolina Rediviva. Här är studentmiljöer (3 nationer och en fd), IB och annan filmmiljö, härlig företagsmiljö som kan/borde stärkas. I fonden Carolina Redivia vars läge bestämdes av Karl XIV Johan, med samma strategi som när han bestämde var slottet i Oslo skulle ligga.

Bakom Carolina Rediviva ligger Carolinaparken med Karl XIV Johans staty, liksom Folke Bernadottes. Till höger Gamla och Nya kyrkogården med gravar som knyter an till Uppsalas och hela Sveriges historia. En speciell plats för Estoniakatastrofens offer.

I slutet av Carolinaparken ligger institutionsbyggnader där ämnena varierat under åren, i början var det kemi, fysik, teknik som bidrog till företagsutvecklingar som Pharmacia och Nobelpristagare som Svante Arrhenius, The Svedberg och Arne Tiselius. Till vänster om Carolinaparken börjar Botaniska trädgården och bakom den reser sig Segerstedthuset.

Slottet är en självklar sträng, det går inte att missa. Och följer man Dag Hammarskjölds väg kommer man till Akademiska sjukhuset, Uppsala Science Parc, Läkemedelsverket, BMC, Ångströmlaboratoriet och vidare till Campus Ultua och SLU.

Nya vandringar

Uppsala slott

Tradgardsgrindarna_20.JPG