Sidhuvudbild
Meny

Ärkebiskopsborgen

Universitetsparken

Universitetsparken-001.jpg När man går genom universi-tetsparken är det inte lätt att inse hur många byggnader, hur många hundra år av historia som ligger lagrade under markytan.

En gata, Rundelsgränd, som mynnar mot parken på norra sidan ger en hint om att det har funnits en rundel här, en rundel som hörde till en borg.

Tittar man på den här rit-ningen framgår att Rundels-gränd tidigare gått genom parken.

Och rundeln var det norra tornet på Ärkebiskopsborgen

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka låg tidigare i det som då hette Uppsala och numera heter Gamla Uppsala. När det planerades att flytta domkyrkan behövde man få påvens godkännande. Sverige tillhörde katolska kyrkan på den tiden.

Påven gav sitt godkännande och 1258 beslutades om att Domkyrkan skulle flyttas från nuvarande Gamla Uppsala in till dagens Domkyrka - det vill säga där skulle det byggas en ny kyrka

Ett av de krav som påven ställde, det var att namnet Uppsala följde med domkyrkan och stadens dåvarande namn som var Östra Aros blev Uppsala. Kyrkan och de som hörde till den flyttade hit - alltså även ärkebiskopen och hans organisation.

Ärkebiskopen

arkebiskopsgarden-001.jpg Ärkebiskopen hade stor makt, pengar - han behövde en befästning, en borg och den anlades i nuvarande Universitetsparken i slutet av 1300-, eller i början av 1400-talet. Alltså nära domkyrkan, mellan de två byggnaderna låg ärkebiskopsgården.

Borgen var under medeltiden och fram till mitten av 1500-talet, Uppsalas förnämsta profana byggnad.

Andra befästningar

Ärkebiskopen säkrade de andra infartsvägarna till Uppsala - som på den tiden var vattenvägar. Stäket hörde till den viktigaste och den förstördes. De andra är Biskopstuna och Biskops Arnö.

Gustavianum

Harlemanska-huvarna-univ-parken-001.jpg På den här bilden ser man Rundelsgränd som går ge-nom nuvarande Universi-tetsparken. Till vänster i gränden syns en utomhus-länga som hörde till Eker-manska huset. Det huset finns kvar men inga uthus.

Domkyrkan har de Hårle-manska huvarna det vill säga bilden är från 1740-talet till 1890-talet

Bilden ger en uppfattning av hur brant parken är och muren runt Gustavianum och resterna av Norra tornet.

Exercitiegården

Exercitiegardenharstedt2.jpg

Universitetsparken anläggs

arkebiskopsborgen-nordostra-sidan.jpg

Politiker - de yngre

Ju yngre politikerna blir desto mer ser de folk med livserfarenhet som främmande, kanske hotfulla.

Bo Pellnäs 2020

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.